top

 

Vägmarkeringar (M)

Vägmarkeringar används för att reglera, varna eller vägleda trafikanter. De förekommer antingen separat eller tillsammans med vägmärken eller andra anordningar.


 

M1 - Mittlinje eller körfältslinje

Mittlinje eller körfältslinje. Mittlinje anger gränsen mellan körfält avsedda för färd i motsatta färdriktningar. Körfältslinje anger gränsen mellan körfält för färd i samma riktning. Markeringen har längdförhållandet 1:3 eller 1:1 mellan dellinje och mellanrum. Mittlinje kan även ange en cykelbanas mitt och har då längdförhållandet 1:1 mellan dellinje och mellanrum.


M2 - Kantlinje

Kantlinje. Markeringen anger en körbanas yttre gräns.


M3 - Varningslinje

Varningslinje. Varningslinje används för att informera om att linjen är olämplig att överskrida på grund av trafikförhållandena. Markeringen anger gränsen mellan körfält avsedda för färd i motsatta färdriktningar.


M4 - Ledlinje

Ledlinje. Markeringen anger lämplig färdväg för trafik i komplicerade korsningar. Markeringen används även i andra fall där det finns behov av ledning. Markeringen har längdförhållandet 1:1 mellan dellinje och mellanrum.


M5 - Cykelfältslinje

Cykelfältslinje. Markeringen anger gränsen mellan ett cykelfält och ett annat körfält. Markeringen har längdförhållandet 1:1 mellan dellinje och mellanrum.


M6 - Linje för fordon i linjetrafik med flera

Linje för fordon i linjetrafik med flera. Markeringen anger gränsen mellan körfält för fordon i linjetrafik m.fl. och ett annat körfält. Markeringen har längdförhållandet 1:1 mellan dellinje och mellanrum.


M7 - Reversibelt körfält

Reversibelt körfält. Markeringen avgränsar körfält som upplåts för trafik omväxlande i den ena och i den andra färdriktningen. Markeringen har längdförhållandet 1:1 mellan dellinje och mellanrum.


M8 - Heldragen linje

Heldragen linje. Heldragen linje anger att bestämmelserna i 3 kap. 11 § eller 12 § tredje stycket trafikförordningen (1998:1276) eller föreskrifter meddelade med stöd av den förordningen är tillämpliga. Heldragen mittlinje förekommer såväl enkel som dubblerad. Om den är dubblerad kan mellanrummet mellan linjerna variera.


M9 - Spärrområde

Spärrområde. Markeringen anger ett område där fordon inte får föras. Markeringen består av vinklade eller snedställda streck beroende på förhållandena på platsen. Del av eller hela området kan utföras i vitt.


M10 - Mittlinje eller körfältslinje och heldragen linje

Mittlinje eller körfältslinje och heldragen linje. Markeringen används där det inte är tillåtet för fordon som befinner sig på samma sida som den heldragna linjen att byta körfält.


M11 - Varningslinje och heldragen linje

Varningslinje och heldragen linje. Markeringen används där det inte är tillåtet för fordon som befinner sig på samma sida som den heldragna linjen att byta körfält. Markeringen kan även användas för att upplysa om en kommande heldragen linje på den sida där varningslinjen finns.


M12 - Mittlinje och varningslinje

Mittlinje och varningslinje. Markeringen används där det är olämpligt att överskrida varningslinjen på grund av trafikförhållandena. Markeringen kan även användas för att upplysa om en kommande heldragen linje på den sida där varningslinjen finns.


M13 - Stopplinje

Stopplinje. Markeringen anger var ett fordon skall stannas enligt ett vägmärke eller en trafiksignal.


M14 - Väjningslinje

Väjningslinje. Markeringen anger den linje som fordon inte bör passera när föraren iakttar väjningsplikt.


M15 - Övergångsställe

Övergångsställe. Markeringen anger ett övergångsställe och är utförd där märke B3, övergångsställe, är uppsatt.


M16 - Cykelöverfart

Cykelöverfart.


M17 - Farthinder

Farthinder. Markeringen anger ett farthinder i form av gupp, grop eller liknande.


M18 - Förberedande upplysning om väjningsplikt eller stopplikt

Förberedande upplysning om väjningsplikt eller stopplikt. Markeringen anger att väjningsplikt eller stopplikt gäller längre fram i färdriktningen.


M19 - Körfältspilar

Körfältspilar. Markeringen anger, för närmaste korsning, lämplig färdväg i markerat körfält. Är körfältet avgränsat med heldragen körfältslinje skall förare följa den eller de riktningar som pilen visar. Detta gäller dock inte förare som i anslutning till korsningen färdas in i eller från ett reserverat körfält. Markeringen anger också att fordon inte får föras i motsatt riktning. Körfältspil med två pilangivelser i samma riktning upplyser om färdväg i närmaste och därpå följande korsning.


M20 - Körfältsbyte

Körfältsbyte. Markeringen anger att körfältsbyte snarast måste ske. Om markeringen är utförd mellan körfält för trafik i motsatta riktningar anger den att en heldragen linje eller motsvarande finns längre fram i färdriktningen.


M21 - Förbud mot att stanna och parkera

Förbud mot att stanna och parkera. Markeringen anger förbud mot att stanna och parkera fordon och är placerad i körbanans kant. Avvikelse från färg får inte ske.


M22 - Förbud mot att parkera

Förbud mot att parkera. Markeringen anger förbud mot att parkera fordon och är placerad i körbanans kant. Markeringen anger även utsträckning av busshållplats. Markeringen har längdförhållandet 1:1 mellan dellinje och mellanrum. Avvikelse från färg får inte ske.


M23 - Förbud mot att stanna och parkera eller att parkera

Förbud mot att stanna och parkera eller att parkera. Markeringen används som förstärkning av markeringarna M21, förbud mot att stanna och parkera, och M22, förbud mot att parkera. Avvikelse från färg får inte ske.


M24 - Uppställningsplats

Uppställningsplats. Markeringen anger gränsen för uppställningsplats för fordon. Markeringen kan vara utförd med bruten linje.


M25 - Gång- och cykelpil

Gång- och cykelpil. Markeringen visar lämplig färdväg för gående eller cyklande och förare av moped klass II.


M26 - Cykel

Cykel. Markeringen visar bana eller lämplig färdväg för cyklande och förare av moped klass II.


M27 - Gående

Gående. Markeringen visar bana eller lämplig färdväg för gående.


M28 - Buss

Buss. Markeringen visar att körfältet är avsett för fordon i linjetrafik m.fl.


M29 - Hastighet

Hastighet. Markeringen upplyser om högsta tillåtna hastighet.


M30 - Vägnummer

Vägnummer. Markeringen upplyser om vägnummer.


M31 - Ändamålsplats

Ändamålsplats. Markeringen upplyser om en uppställningsplats som är avsedd för ett visst ändamål. Texten anpassas efter ändamålet.


M32 - Stopp

Stopp. Markeringen upplyser om stopplikt. Markeringen används tillsammans med märke B2, stopplikt, för att förstärka anvisningen.


M33 - Rörelsehindrad

Rörelsehindrad. Markeringen upplyser om uppställ-ningsplats endast för rörelsehindrade.


M34 - Information

Information. Markeringen ger upplysning, varning eller vägledning av vikt för trafikanten.

Vad säger användarna?
Allmänna villkor & Integritetspolicy

Danmark / Deutschland / Norge / Sverige 

©Copyright 2022 Trafikteori A/S — Design by DAN®