top

 

Lokaliseringsmärken (F)

Lokaliseringsmärken visar vägen till en ort, plats, inrättning, anläggning eller liknande. Ett lokaliseringsmärke visar till exempel vilken väg du ska ta för att komma till en viss ort, ett sjukhus, en bensinstation eller ett intressant turistmål.


 

F1 - Orienteringstavla

Orienteringstavla. Märket är en förberedande upplysning om korsning, cirkulationsplats eller motsvarande. Om det finns särskilda skäl kan upplysning om två korsningar anges på märket.


F2 - Orienteringstavla vid förbjuden sväng i korsning

Orienteringstavla vid förbjuden sväng i korsning. Märket är en förberedande upplysning om att det är förbjudet att svänga i en korsning, men att en annan körriktning kan väljas.


F3 - Tabellorienteringstavla

Tabellorienteringstavla. Märket är en förberedande upplysning om korsning, cirkulationsplats eller motsvarande. Avståndsangivelsen på märket är anpassad till förhållandena på platsen. Samtliga färdriktningar i korsningen anges.


F4 - Avfartsorienteringstavla

Avfartsorienteringstavla. Märket är en förberedande upplysning om avfart. Avståndsangivelsen på märket är anpassad till förhållandena på platsen.


F5 - Vägvisare

Vägvisare. Märket är uppsatt i anslutning till en korsning. Avståndet anges i hela kilometer.


F6 - Tabellvägvisare

Tabellvägvisare. Märket kan användas i stället för märke F5, vägvisare, och är uppsatt på kort avstånd före en korsning, cirkulationsplats eller i utfarten från en cirkulationsplats.


F7 - Avfartsvisare

Avfartsvisare. Märket är uppsatt där avfarten börjar.


F8 - Körfältsvägvisare

Körfältsvägvisare. Märket anger det eller de körfält som är lämpligt att använda för färd till målet. Märket är uppsatt över det eller de körfält det avser. Körfältsvägvisare kan även användas som förberedande upplysning om avfart. I sådana fall anges avståndet till avfarten under angivelsen för avfarten.


F9 - Samlingsmärke för vägvisning

Samlingsmärke för vägvisning. Inom klammer anges mål som nås via ett gemensamt vägval och under klammerns spets anges det gemensamma vägvalet. Avståndet till aktuell avfart eller korsning kan anges på en tilläggstavla.


F10 - Platsmärke

Platsmärke. Märket anger en ort eller annan plats av betydelse för orienteringen. Kommun-, stads- eller länsvapen kan vara infogat i märket.


F11 - Vägnamn

Vägnamn. Märket anger namn på en viss väg eller led.


F12 - Vattendrag

Vattendrag.


F13 - Avståndstavla

Avståndstavla. Avstånd anges i hela kilometer. Vägnamn eller vägnummer kan vara infogade i märket.


F14 - Vägnummer

Vägnummer. Vägnummer anges endast för vägar i nummergruppen 1–499. Ett märke med streckad bård anger att vägen leder till den väg som vägvisas med det nummer som anges på märket.


F15 - Omledning

Omledning. Märket anger permanent omledningsväg för ordinarie numrerad väg. Avvikelse från färg får inte ske.


F16 - Ökning av antal körfält

Ökning av antal körfält. Märket anger att antalet körfält ökar. Märket är anpassat efter förhållandena på platsen. Symboler för fordonsslag eller vägnummer kan vara infogade i märket. Märket används även som förberedande upplysning om att antalet körfält ökar. Avståndet anges då på en tilläggstavla.


F17 - Minskning av antal körfält

Minskning av antal körfält. Märket anger att antalet körfält minskar. Märket är anpassat efter förhållandena på platsen. Märket används även som förberedande upplysning om att antalet körfält minskar.


F18 - Körfältsindelning på sträcka

Körfältsindelning på sträcka. Märket anger körriktning i körfält. Märket är anpassat efter förhållandena på platsen. Symboler för fordonsslag, vägnummer eller fysisk avgränsning mellan motriktade körfält kan vara infogade i märket. Märket används även som förberedande upplysning om att körfält börjar.


F19 - Väganslutning med accelerationsfält

Väganslutning med accelerationsfält. Märket är anpassat efter förhållandena på platsen. Vid tillfällig trafikomläggning kan märket vara utfört med orange botten. I övrigt får avvikelse från färg inte ske.


F20 - Väganslutning med separat körfält

Väganslutning med separat körfält. Märket är anpassat efter förhållandena på platsen. Vid tillfällig trafikomläggning kan märket vara utfört med orange botten. I övrigt får avvikelse från färg inte ske.


F21 - Körfältsindelning före korsning

Körfältsindelning före korsning. Märket visar lämpligt körfält för fortsatt färd. Märket är anpassat till förhållandena på platsen. Avvikelse från färg får inte ske.


F22 - Riksmärke

Riksmärke. Märket anger gräns mot annat EU-land. Avvikelse från färg får inte ske.


F23 - Orienteringstavla för omledningsväg

Orienteringstavla för omledningsväg. Märket anger omledningsväg när ordinarie väg tillfälligt är avstängd. Avvikelse från färg får inte ske.


F24 - Färdriktning vid omledning

Färdriktning vid omledning. Märket anger färdriktning vid tillfällig omledning av trafik. Avvikelse från färg får inte ske.


F25 - Körfält upphör

Körfält upphör. Märket anger att ett körfält tillfälligt är avstängt och att ett annat körfält kan användas i färdriktningen. Märket är anpassat efter förhållandena på platsen. Avvikelse från färg får inte ske.


F26 - Körfält avstängt

Körfält avstängt. Märket anger att ett körfält tillfälligt är avstängt och att inget annat körfält i färdriktningen kan användas. Märket är anpassat efter förhållandena på platsen. Avvikelse från färg får inte ske.


F27 - Trafikplatsnummer

Trafikplatsnummer. Märket anger numret på trafikplatsen. Märket kan vara kompletterat med avfartens beteckning. Avvikelse från färg får inte ske.


F28 - Parkeringshus

Parkeringshus. Upplysning om att parkeringsplatsen är fullbelagd eller om att det finns lediga platser kan lämnas i anslutning till märket. Parkeringshusets namn får vara infogat i märket. Märket får infogas i ett lokaliseringsmärke för vägvisning. Avvikelse från färg får inte ske.


F29 - Infartsparkering

Infartsparkering. Märket anger parkeringsplats i anslutning till kollektivtrafik. Symbolen på märket anger vilken typ av kollektivtrafik som är tillgänglig. Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om vilka andra symboler som får användas.


F30 - Lokal slinga

Lokal slinga. Märket anger ringväg eller motsvarande. Märket kan vara kompletterat med beteckning eller motsvarande. Avvikelse från färg får inte ske.


F31 - Märke för visst fordonsslag eller trafikantgrupp

Märke för visst fordonsslag eller trafikantgrupp. Märket anger lämplig väg eller förbifart för angivet fordonsslag eller trafikantgrupp. Symbolen på märket anger vilken typ av fordonsslag eller trafikantgrupp som avses. Avvikelse från färg får inte ske.


F32 - Farligt gods

Farligt gods.


F33 - Räddningsplats

Räddningsplats. Märket anger en räddningsplats vid vägarbeten eller motsvarande. Avvikelse från färg får inte ske.

Vad säger användarna?
Allmänna villkor & Integritetspolicy

Danmark / Deutschland / Norge / Sverige 

©Copyright 2022 Trafikteori A/S — Design by DAN®