top

 

Tilläggstavlor (T)

Tilläggstavlor ger kompletterande anvisningar till vägmärken. Tilläggstavlorna kan till exempel ange ett avstånd, en vägsträckas längd eller en tidsangivelse.


 

T1 - Vägsträckas längd

Vägsträckas längd. Tavlan anger början och slutet på en vägsträcka.


T2 - Avstånd

Avstånd. Tavlan anger avståndet till det som vägmärket avser.


T3 - Avstånd till stopplikt

Avstånd till stopplikt. Tavlan används endast under märke B1, väjningsplikt.


T4 - Fri bredd

Fri bredd.


T5 - Totalvikt

Totalvikt. Tavlan anger att angivelsen på märket gäller fordon med en totalvikt som överstiger det angivna värdet.


T6 - Tidsangivelse

Tidsangivelse. Tavlan anger när angivelsen på vägmärket gäller. Används klockslag i kombination med andra villkor anger tavlan även när dessa villkor gäller. Svarta eller vita siffror utan parentes avser vardagar utom vardag före sön- och helgdag. Svarta eller vita siffror inom parentes avser vardag före sön- och helgdag. Röda siffror avser sön- och helgdag. Om angivelsen sträcker sig över midnatt gäller tidsperioden efter midnatt påföljande dag. Anges viss dag eller viss veckodag gäller regleringen denna dag oavsett om dagen är en vardag, söndag eller helgdag.


T7 - Särskilda bestämmelser för stannande och parkering

Särskilda bestämmelser för stannande och parkering. Tavlan anger avvikelse från det märke som den är uppsatt under.


T8 - Symboltavla

Symboltavla. Tavlan anger att det märke som tavlan är uppsatt under endast gäller för det fordonsslag eller den trafikantgrupp som anges på tavlan.


T9 - Nedsatt syn

Nedsatt syn. Tavlan anger att personer med nedsatt syn är vanligt förekommande. Tavlan har alltid gul bottenfärg.


T10 - Nedsatt hörsel

Nedsatt hörsel. Tavlan anger att personer med nedsatt hörsel är vanligt förekommande. Tavlan har alltid gul bottenfärg.


T11 - Utsträckning

Utsträckning. Tavlan med dubbelriktade pilar, uppsatt vågrätt eller lodrätt, anger att angivelsen gäller på båda sidor av märket. Tavlan med nedåtriktad pil anger att angivelsen slutar. Används tavlan under märke E19, parkering, har den svarta tecken på vit botten utan bård. Tavlorna kan även användas fristående för att ange avgränsning av uppställningsplatser på ett område, om det vid infarten till området anges att parkering är tillåten.


T12 - Riktning

Riktning. Tavlan anger riktning till angivelsen på märket. Tavlan är anpassad till förhållandena på platsen.


T13 - Flervägsväjning

Flervägsväjning. Tavlan anger att förare på samtliga tillfarter i en korsning har väjningsplikt.


T14 - Flervägsstopp

Flervägsstopp. Tavlan anger att förare på samtliga tillfarter i en korsning har stopplikt.


T15 - Vägars fortsättning i korsning

Vägars fortsättning i korsning. Tavlan anger en korsning där förare på en väg som anges med smalt streck har väjningsplikt mot fordon på en väg som anges med brett streck. Symbolen är anpassad efter förhållandena på platsen.


T16 - Avgift

Avgift. Tavlan anger att avgift skall betalas för parkering enligt den taxa som anges på en parkeringsmätare, biljettautomat eller motsvarande och att övriga villkor för parkering som anges där skall iakttas. För klockslag gäller de närmare föreskrifterna för tavla T6, tidsangivelse.


T17 - Parkeringsskiva

Parkeringsskiva. Tavlan anger att tiden när parkering påbörjas skall anges med en parkeringsskiva eller någon annan anordning. För klockslag gäller de närmare föreskrifterna för tavla T6, tidsangivelse.


T18 - Tillåten tid för parkering

Tillåten tid för parkering. Tavlan anger längsta tillåten tid för parkering.


T19 - Boende

Boende. Tavlan anger att boende i ett område, med särskilt tillstånd, får parkera enligt särskilda villkor. Texten kan vara kompletterad med områdesbeteckning eller motsvarande.


T20 - Parkeringsbiljett

Parkeringsbiljett. Tavlan anger att parkering är avgiftsfri men att parkeringsbiljett skall användas vid parkering.


T21 - Uppställning av fordon

Uppställning av fordon. Tavlan anger hur fordon skall ställas upp på en parkeringsplats. Tavlan är anpassad efter förhållandena på platsen.


T22 - Text

Text. Tavlan ger kompletterande anvisning som inte kan ges med någon annan tilläggstavla eller kombinationer av dessa.

Vad säger användarna?
Allmänna villkor & Integritetspolicy

Danmark / Deutschland / Norge / Sverige 

©Copyright 2022 Trafikteori A/S — Design by DAN®