top

 

Anvisningsmärken (E)

Anvisningsmärken talar om vad som gäller för en viss plats, väg eller vägsträcka. Där anvisningsmärken finns uppsatta gäller oftast särskilda trafikregler som du måste följa. Anvisningen gäller från platsen där märket sitter till ett slutmärke om inte annat anges.


 

E1 - Motorväg

Motorväg. Används märket som förberedande upplysning om att en motorväg börjar anges avståndet på en tilläggstavla. Märket kan även vara infogat i ett lokaliseringsmärke.


E2 - Motorväg upphör

Motorväg upphör. Används märket som förberedande upplysning om att en motorväg upphör anges avståndet på en tilläggstavla. Märket används inte när en motorväg övergår i motortrafikled.


E3 - Motortrafikled

Motortrafikled. Används märket som förberedande upplysning om att en motortrafikled börjar anges avståndet på en tilläggstavla. Märket kan även vara infogat i ett lokaliseringsmärke.


E4 - Motortrafikled upphör

Motortrafikled upphör. Används märket som förberedande upplysning om att en motortrafikled upphör anges avståndet på en tilläggstavla. Märket används inte när en motortrafikled övergår i motorväg.


E5 - Tättbebyggt område

Tättbebyggt område. Ortnamnet kan vara infogat i märket.


E6 - Tättbebyggt område upphör

Tättbebyggt område upphör. Ortnamnet kan vara infogat i märket.


E7 - Gågata

Gågata.


E8 - Gågata upphör

Gågata upphör. Märket behöver inte vara uppsatt om det ändå tydligt framgår att gågatan upphör.


E9 - Gångfartsområde

Gångfartsområde.


E10 - Gångfartsområde upphör

Gångfartsområde upphör. Märket behöver inte vara uppsatt om det ändå tydligt framgår att gångfartsområdet upphör.


E11 - Rekommenderad lägre hastighet

Rekommenderad lägre hastighet. Märket anger en vägsträcka eller ett område där särskilda åtgärder vidtagits eller där förhållandena är sådana att det är lämpligt att färdas med lägre hastighet än den högsta tillåtna. Den rekommenderade lägre hastigheten anges på märket.


E12 - Rekommenderad lägre hastighet upphör

Rekommenderad lägre hastighet upphör. Märket behöver inte vara uppsatt om det ändå tydligt framgår att sträckan upphör.


E13 - Rekommenderad högsta hastighet

Rekommenderad högsta hastighet. Märket används endast som omställbart vägmärke och anger att förhållandena tillfälligt är sådana att det inte är lämpligt att färdas med högre hastighet än den som anges på märket. Den angivna hastigheten är alltid lägre än den högsta tillåtna.


E14 - Rekommenderad högsta hastighet upphör

Rekommenderad högsta hastighet upphör. Märket behöver inte vara uppsatt om det ändå tydligt framgår att de tillfälliga förhållandena upphört.


E15 - Sammanvävning

Sammanvävning. Märket upplyser om att två körfält eller körbanor löper samman till ett och att förarna skall anpassa sig till de nya förhållandena på platsen.


E16 - Enkelriktad trafik

Enkelriktad trafik. Märket anger att fordonstrafiken på vägen är enkelriktad i pilens riktning. Uppåtriktad pil anger att trafiken är enkelriktad i riktning rakt fram.


E17 - Återvändsväg

Återvändsväg. Märket anger att genomfart inte är möjlig. Symbolen anpassas efter förhållandena på platsen och kan vara infogad i ett lokaliseringsmärke.


E18 - Mötesplats

Mötesplats.


E19 - Parkering

Parkering. Märket anger att parkering är tillåten på en parkeringsplats eller på en sträcka på den sida av vägen där vägmärket är uppsatt. Är märket uppsatt vid en väg anger det att tillåtelsen börjar där märket har satts upp och gäller enligt vad som anges på en tilläggstavla.


E20 - Områdesmärke

Områdesmärke. Märket anger att ett område börjar med de förbud eller tillåtelser som anges med det infogade märket. Avvikelser från anvisningarna på märket kan anges genom tilläggstavlor. Tidsbegränsningar kan även infogas i märket.


E21 - Slut på område

Slut på område. Märket anger att ett område med förbud eller tillåtelser som angivits på märke E20, områdesmärke, upphör.


E22 - Busshållplats

Busshållplats. Märket anger en hållplats för fordon i linjetrafik och skolskjuts om inte hållplatsen tydligt framgår på annat sätt.


E23 - Taxi

Taxi. Märket anger den, i färdriktningen, bortre gränsen för en särskild uppställningsplats för taxibilar.


E24 - Automatisk trafikövervakning

Automatisk trafikövervakning. Märket anger att automatisk övervakning med kamera eller motsvarande sker på en plats eller vägsträcka för övervakning av trafikregler, beskattning eller avgiftsbeläggning.


E25 - Betalväg

Betalväg. Märket anger att avgift eller särskild skatt skall betalas vid färd på en viss väg eller inom ett visst område.


E26 - Tunnel

Tunnel. Märket anger tunnel. Tunnelns längd anges och tunnelns namn kan anges på märket. Märket är upprepat efter varje kilometer och kvarvarande tunnellängd anges då på märket.


E27 - Nöduppställningsplats

Nöduppställningsplats. Märket anger plats för uppställning av fordon vid haveri, motorstopp eller liknande. Symbol för nödtelefon och brandsläckare kan vara infogad i märket. Märket är utformat efter förhållandena på platsen.


E28 - Nödutgång

Nödutgång. Märket anger nödutgång för gående.


E29 - Utrymningsväg

Utrymningsväg. Märket anger riktning och avstånd till nödutgång eller motsvarande för gående. Märket är uppsatt med högst 25 meters mellanrum.

Vad säger användarna?
Allmänna villkor & Integritetspolicy

Danmark / Deutschland / Norge / Sverige 

©Copyright 2022 Trafikteori A/S — Design by DAN®