top

 

Varningsmärken (A)

Varningsmärken varnar för olika typer av faror och betyder att du ska vara extra uppmärksam och försiktig. Motivet på varningsmärket visar vilken fara som avses, till exempel varning för djur, barn eller kö. Om faran gäller under en längre sträcka, anges det på en tilläggstavla.


 

Avstånd till faran

Varningsmärken ska om inte annat anges i vägmärkesförordningen (2007:90) eller i dessa föreskrifter vara uppsatta på följande avstånd före faran.


Högsta tillåtna hastighet (avstånd)

50 kilometer i timmen eller lägre (5 – 75 meter)
60 eller 70 kilometer i timmen (50 – 200 meter)
80 eller 90 kilometer i timmen (150 – 250 meter)
högre än 90 kilometer i timmen (200 – 400 meter)

Om det finns särskilda skäl får ett varningsmärke sättas upp på annat avstånd före faran. Isådana fall skall avståndet anges på en tilläggstavla T2, avstånd. Det exakta avståndet till faran bestäms av landskapets innehåll. Märket ska synas bra utan attstöra.

A1 - Varning för farlig kurva

Varning för farlig kurva. Märket anger en farlig kurva samt kurvans riktning.


A2 - Varning för flera farliga kurvor

Varning för flera farliga kurvor. Märket anger flera farliga kurvor samt den första farliga kurvans riktning.


A3 - Varning för nedförslutning

Varning för nedförslutning. Märket anger brant nedförslutning. Siffran anger lutningen i procent och är anpassad till förhållandena på platsen.


A4 - Varning för stigning

Varning för stigning. Märket anger kraftig stigning. Siffran anger stigningen i procent och är anpassad till förhållandena på platsen.


A5 - Varning för avsmalnande väg

Varning för avsmalnande väg. Märket anger att vägen eller banan smalnar av. Symbolen är anpassad efter förhållandena på platsen.


A6 - Varning för bro

Varning för bro. Märket anger en öppningsbar bro.


A7 - Varning för kaj

Varning för kaj. Märket anger en plats där vägen slutar mot vatten.


A8 - Varning för ojämn väg

Varning för ojämn väg. Märket anger sådana ojämnheter eller skador i vägbanan som medför att det är lämpligt att färdas med lägre hastighet än som annars skulle varit fallet.


A9 - Varning för farthinder

Varning för farthinder. Märkena anger upphöjning eller grop som anlagts som fartdämpande åtgärd.


A10 - Varning för slirig väg

Varning för slirig väg. Märket anger att vägen kan vara slirig.


A11 - Varning för stenskott

Varning för stenskott. Märket anger risk för stenskott. Märket används inte på grusvägar eller liknande vägar där stenskott är vanligt förekommande.


A12 - Varning för stenras

Varning för stenras. Märket anger risk för stenras och för att stenar kan förekomma på vägen på grund av stenras. Symbolen är anpassad efter förhållandena på platsen.


A13 - Varning för övergångsställe

Varning för övergångsställe.


A14 - Varning för gående

Varning för gående. Märket anger en vägsträcka där gående ofta korsar eller uppehåller sig på eller vid vägen.


A15 - Varning för barn

Varning för barn. Märket anger en vägsträcka där barn ofta korsar eller uppehåller sig på eller vid vägen.


A16 - Varning för cyklande och mopedförare

Varning för cyklande och mopedförare. Märket anger en vägsträcka där cyklande eller mopedförare ofta korsar eller kör in på vägen.


A17 - Varning för skidåkare

Varning för skidåkare. Märket anger en plats där skidåkare ofta korsar eller uppehåller sig på vägen.


A18 - Varning för ridande

Varning för ridande. Märket anger en vägsträcka där ridande ofta korsar eller uppehåller sig på vägen.


A19 - Varning för djur

Varning för djur. Märket anger en plats eller vägsträcka där det finns särskild risk för djur på eller vid vägen. Andra symboler kan förekomma på märket.


A20 - Varning för vägarbete

Varning för vägarbete. Märket anger en vägsträcka där vägarbete eller liknande arbete pågår.


A21 - Slut på sträcka med vägarbete

Slut på sträcka med vägarbete. Märket anger slut på en vägsträcka med vägarbete som märkts ut med märke A20, varning för vägarbete. Märket är inte uppsatt om det ändå tydligt framgår var sträckan slutar.


A22 - Varning för flerfärgssignal

Varning för flerfärgssignal. Märket anger en plats där trafiken regleras med flerfärgssignal med tre ljusöppningar. Inom tättbebyggt område är märket uppsatt endast om det finns särskilda skäl för det.


A23 - Varning för lågt flygande flygplan

Varning för lågt flygande flygplan.


A24 - Varning för sidvind

Varning för sidvind. Märket anger en vägsträcka där det ofta förekommer stark sidvind. Symbolen är anpassad efter förhållandena på platsen.


A25 - Varning för mötande trafik

Varning för mötande trafik. Märket anger att en körbana med enkelriktad trafik övergår i en körbana med trafik i båda riktningarna.


A26 - Varning för tunnel

Varning för tunnel.


A27 - Varning för svag vägkant eller hög körbanekant

Varning för svag vägkant eller hög körbanekant.


A28 - Varning för vägkorsning

Varning för vägkorsning.


A29 - Varning för vägkorsning där trafikanter på anslutande väg har väjningsplikt eller stopplikt

Varning för vägkorsning där trafikanter på anslutande väg har väjningsplikt eller stopplikt. Märket anger en vägkorsning där förare av fordon på anslutande vägar har väjningsplikt eller stopplikt.


A30 - Varning för cirkulationsplats

Varning för cirkulationsplats.


A31 - Varning för långsamtgående fordon

Varning för långsamtgående fordon. Märket anger en plats där långsamtgående fordon ofta korsar eller kör in på vägen.


A32 - Varning för fordon med förspänt dragdjur

Varning för fordon med förspänt dragdjur. Märket anger en vägsträcka där fordon förspända med dragdjur ofta korsar eller uppehåller sig på vägen. Andra symboler kan förekomma på märket.


A33 - Varning för terrängskotertrafik

Varning för terrängskotertrafik. Märket anger en plats där terrängskotrar ofta korsar eller kör in på vägen.


A34 - Varning för kö

Varning för kö. Märket anger en vägsträcka där det finns risk för köbildning.


A35 - Varning för järnvägskorsning med bommar

Varning för järnvägskorsning med bommar. Märket anger en korsning med järnväg eller spårväg där det finns bommar.


A36 - Varning för järnvägskorsning utan bommar

Varning för järnvägskorsning utan bommar. Märket anger en korsning med järnväg som saknar bommar.


A37 - Varning för korsning med spårväg

Varning för korsning med spårväg. Märket anger en korsning med spårväg som saknar bommar.


A38 - Avstånd till plankorsning

Avstånd till plankorsning. Märkena anger avståndet till en plankorsning i tredjedelar.


A39 - Kryssmärke

Kryssmärke. Märket anger en korsning med järnväg eller spårväg med ett eller flera spår.


A40 - Varning för annan fara

Varning för annan fara. Märket anger annan fara än sådan som kan anges med något annat varningsmärke.

Vad säger användarna?
Allmänna villkor & Integritetspolicy

Danmark / Deutschland / Norge / Sverige 

©Copyright 2022 Trafikteori A/S — Design by DAN®