top

Stanna och parkera

Här har vi samlat de viktigaste generella bestämmelserna om att stanna och parkera.

Vad är stannande?

Med att stanna menas att stå stilla med ett fordon, utom när man stannar

 1. för att undvika fara,
 2. för att trafikförhållandena kräver det, eller
 3. för att parkera (se nedan).

Vad är parkering?

Att parkera innebär att ställa upp ett fordon med eller utan förare, utom när man gör det

 1. för att trafikförhållandena kräver det
 2. för att undvika fara, eller
 3. för att låta en passagerare stiga i eller ur fordonet eller för att lasta av eller på gods.

Allmänt

I trafikförordningen finns generella bestämmelser om hur man får stanna och parkera. Förbud mot att stanna eller parkera enligt dessa regler anges inte genom vägmärken utan du måste kunna dem ändå.

Det finns också lokala bestämmelser om stannande och parkering. Dessa bestämmelser är anpassade till lokala förhållanden och utmärks normalt med vägmärken.

Parkeringsreglerna bygger på två enkla huvudprinciper:

Du får inte stanna eller parkera så att

 • fara uppstår
 • du hindrar eller stör andra.

Inom tättbebyggt område får du inte stanna eller parkera på allmänna platser utanför vägen, t.ex. i diken, i skiljeremsor, i parker, i planteringar eller liknande.

På en gata eller allmän väg får fordon inte parkeras under längre tid än 24 timmar i följd på vardagar, utom vardag före sön- och helgdag. Detta gäller inte i de fall generella regler förbjuder stannande eller parkering, t.ex. vid backkrön, korsning, huvudled eller om särskild utmärkning anger något annat.

Du får inte parkera så att ditt fordon står utanför en parkeringsruta med något hjul.

Du får inte öppna dörrarna på ett sådant sätt att det uppstår fara för andra.

När du har stannat eller parkerat ska du se till att fordonet inte kan komma i rörelse av sig självt.

Du måste se till att ingen av misstag kan använda fordonet.

På en väg får du endast stanna eller parkera på höger sida i färdriktningen.

 • På vägar med enkelriktad trafik får du dock även stanna eller parkera på vänster sida.
 • Du ska stanna eller parkera så nära vägkanten som du kan. Utanför tättbebyggt område ska du stanna eller parkera utanför körbanan om det är möjligt.

Du får inte parkera så att du hindrar någon annan från att komma in i sitt fordon.

Du får inte parkera så att du hindrar andra fordon från att komma iväg.

För parkeringsbiljett eller motsvarande gäller följande, oavsett om du ska betala avgift för parkeringen eller inte:

 • Den ska placeras framtill i fordonet. Om detta inte är möjligt placeras den på fordonet.
 • Tidsangivelser eller andra uppgifter som visar att villkoren för parkeringen är uppfyllda ska vara väl synliga och läsbara utifrån.

För parkeringsskiva eller motsvarande gäller följande:

 • Tiden ska ställas in på den närmast följande halvtimmen räknat från den tidpunkt då du har parkerat fordonet.
 • Parkeras fordonet innan en tidsbegränsning börjar och ska stå kvar även efter denna tidpunkt ska klockslaget för tidsbegränsningens början ställas in på parkeringsskivan.
 • Parkeringsskiva eller motsvarande behöver inte användas om fordonet endast är parkerat under tid då tidsbegränsning inte råder.
 • Skivan ska placeras framtill i fordonet. Om detta inte är möjligt placeras den på fordonet.
 • Tidsangivelsen ska vara väl synlig och läsbar utifrån.

Här får du inte parkera

Du får inte parkera på en huvudled.

Du får inte parkera inom ett avstånd av 30 meter från en plankorsning. Plankorsning är en korsning mellan en väg och en järnväg eller spårväg som går på en egen banvall.

På en gågata eller i ett gångfartsområde får du endast parkera på särskilt anordnade parkeringsplatser.

Du får inte parkera framför infarten till en fastighet, eller så att in- och utfart till fastigheten försvåras.

Du får inte parkera på en hållplats för bussar, spårvagnar eller skolskjuts. Du får stanna på en hållplats, men bara för att passagerare ska kunna kliva i eller ur och under förutsättning att du inte hindrar buss, spårvagn eller skolskjuts. Om inget annat anges gäller förbudet 20 meter före och 5 meter efter hållplatsmärket.

Du får inte parkera på en mötesplats som märkts ut med märket för mötesplats.

Du får inte parkera bredvid ett annat 4-hjuligt fordon som har stannat eller parkerat längs en väg. Du får inte heller parkera bredvid till exempel en container som står på en väg.

Här får du inte stanna

Du får inte stanna eller parkera

(med något hjul):

 • I ett cykelfält
 • på en gångbana
 • eller på en cykelbana.

Du får inte stanna eller parkera på ett övergångsställe eller närmare än 10 meter före ett övergångsställe.

Du får inte stanna eller parkera i en vägkorsning eller närmare än 10 meter från den korsande körbanans närmaste ytterkant.

Du får inte stanna eller parkera i en korsning med järnväg eller spårväg.

Du får inte stanna eller parkera så att vägmärken eller trafiksignaler skyms.

Du får inte stanna eller parkera på en motorväg eller motortrafikled.

Ett fordon får inte stannas eller parkeras i en vägport eller tunnel, på eller i närheten av ett backkrön eller i närheten av en kurva där sikten är skymd.

Ett fordon får inte stannas eller parkeras på eller inom ett avstånd av tio meter före en cykelpassage eller en cykelöverfart

Ett fordon får inte stannas eller parkeras på eller inom ett avstånd av tio meter före en korsande cykelbana eller gångbana.

Ett fordon får inte stannas eller parkeras längs en heldragen linje som anger gräns mellan körfält, om avståndet mellan fordonet och linjen är mindre än tre meter, såvida inte en streckad linje löper mellan fordonet och den heldragna linjen.

Ett fordon får inte stannas eller parkeras i ett cykelfält.

Ett fordon får inte stannas eller parkeras i ett spärrområde.

Ett fordon får inte stannas eller parkeras i en cirkulationsplats.

Ett fordon får inte stannas eller parkeras i ett körfält eller en körbana för fordon i linjetrafik m.fl.

Vad säger användarna?
Allmänna villkor & Integritetspolicy

Danmark / Deutschland / Norge / Sverige 

©Copyright 2022 Trafikteori A/S — Design by DAN®